నే నిలచు భూమి – Ne Nilachu Bhoomi

నే నిలచు భూమి – Ne Nilachu Bhoomi

Verse 1:
నే నిలచు భూమి, కంపించి కూలి పోయినా
Ne Nilachu Bhoomi, kampinchi Kooli poyina
నిరీక్షణకు ఆధారం నశించి పోయినా
Nirikshanaku Aadharam Nashinchi poyina
నేను నమ్ముకున్నా ఒక్కరైనా లేక పోయిన
Nenu nammukunna okkaraina leka poyina


Chorus:
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Naa Yesuni Matramae
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu naa Yesuni maatramae


Verse: 2
నా మార్గమంత అంధకారం అయిపోయినా
Naa Maargamantha andhakaram ayipoyina
జీవితమే అంతమై మరు జీవము లేకున్నా
Jeevithame anthamai maru jeevamu Le-kunna
నను ఓదార్చవారు ఒక్కరైన లేకపోయిన
Nannu oodarchuvaru okkaraina lekapoyina

Chorus
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Na Yesuni Matramae
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu na Yesuni maatramae

Bridge:
పరుగెతేధన్ నే గురి యోద్ధకే
విశ్వంసమంత నా యేసే
Parugathedhan Ne Guri yodhake
Vishwasamantha Na Yese
———————————————–
నాకు ఉన్నావన్ని
నీకై నే అర్పించెదను
Naaku UnnavAnni
Nekai Na Arpichadhanu

నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu na Yesuni maatramae

Leave a Comment