கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது…ஆமேன்

“ Walk with JESUS “ -Psalm 34:10- Bro.Mohan C.Lazarus

கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது…ஆமேன்

Leave a Comment