கிருபையின் தேவன் – Kirubaiyin Devan

கிருபையின் தேவன் – Kirubaiyin Devan

கிருபையின் தேவன்
இஸ்ரவேலின் ராஜன்
மகிமையின் தேவன்
நம் இயேசு ராஜன் -2

நீர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்பவர்
நீர் வல்லவர் வல்ல காரியங்களை நடத்துபவர் -2

1. இரக்கமும் மன்னிப்பும் அளிப்பவர்
சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவர் -2
என் அக்ரமங்கள் பாராமல்
என் மிருதல்கள் என்னாமல்
என்மேல அன்பு வைத்தவரே
உம்மை என்றும் சார்ந்திடுவேன் -2

நீர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்பவர்
நீர் வல்லவர் வல்ல காரியங்களை நடத்துபவர் -2

2. சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறுகையில்
சார்ந்தோர் என்னை வெறுக்கயில் -2
என் கண்ணீரை கண்டு என் சிறுமையை
நீர் எண்ணி நீர் நீதியின் சூரியனே
உமையென்றும் நம்பிடுவேன் -2

நீர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்பவர்
நீர் வல்லவர் வல்ல காரியங்களை நடத்துபவர் -2

Leave a Comment