அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் – Allelujah sthothiram

அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
பல்லவி
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
சரணங்கள்
1. பாவ விமோசனா சாபத்தண்டனை நாசனா
பாவிகளின் நேசனா தேவக்கிருபாசனா
ஓசன்னா மன்னா மன்னா உன்னத உன்னதனா – அல்லேலூயா
2. மாசறப் பிறந்தாய் மாட்டகத்தெழுந்தாய்
நேசனாய்த் திரிந்தாய் நீசர்க்குயிர் தந்தாய்
வந்தனம், வந்தனம், வந்தனம் வந்தனமே – அல்லேலூயா
3. மனுடவதாரா, மாசற்ற நற்போதா,
மனம் மாற்றிப் பாவம் போக்கும் கிருபைப் பராபரா!
காராய் நற்சீராய், கர்த்தா, ஆவி தாராய் – அல்லேலூயா
4. எந்தன் ஆத்ம நாயகா! சொந்தமாய் ஜெயித்தவா,
உந்தன் பாதம் பணிந்தேன் உயிர் பிராண நாயகா!
மா ஜீவ தேவா! ஓ! யேகோவாவே – அல்லேலூயா

Leave a Comment