உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் – Ummal koodum ellaam koodum song lyrics

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (2)

எந்தன் பெலவீனத்தை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் கஷ்டங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (2)

எந்தன் தீமைகள் மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் துன்பங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (4)

கடன் தொல்லைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
கண்ணீர் பாதைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (6)

Ummal koodum ellaam koodum Lyrics in English 

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai

Enthan belaveenathai maarttrida ummaal koodumey
Enthan kasatangalai maarttrida ummaal koodumey

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

Enthan theemaigal maarttrida ummaal koodumey
Enthan Thunbangal maarttrida ummaal koodumey (2)

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

Kadan Thollaigal maarttrida ummaal koodumey
Kaneer paathaigal maarttrida ummaal koodumey

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

Leave a Comment