அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம் – Adisaya Paalanai Andiduvom

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம் - Adisaya Paalanai Andiduvom

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம் – Adisaya Paalanai Andiduvom

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம் தேவனை
வாழ்த்தி வணங்கியே பாடுவோம் -2

ஆ..ஆ..ஆரிஆரிரோ, ஆ..ஆ.. ஆரிஆறிராராரோ -2

1.அதிசயமானவர் அற்புதம்செய்பவர்
முன்னானைமீதில் காட்சி தந்தாரே-2

ஆ.. ஆ..ஆரிஆரிரோ, ஆ..ஆ.. ஆரிஆறிராராரோ -2

2.வால்லமை உள்ளவர்
நன்மையே செய்பவர்
தாழ்மையின் கோலமாக கொண்டாரே -2

ஆ.. ஆ..ஆரிஆரிரோ, ஆ..ஆ.. ஆரிஆறிராராரோ -2

3.ஆலோசனை கர்த்தராம்
ஞாணிகளின் சிறந்தவரை
சாஸ்திரிகள் அவரை பணிந்து கொண்டாரே -2

ஆ.. ஆ..ஆரிஆரிரோ, ஆ..ஆ.. ஆரிஆறிராராரோ -2

Adisaya Paalanai Andiduvom Devanai
Vaalthi Vanangiye paaduvom

Aa ah AariAariRo Aa ah AariAariRaRo -2

1. Adisayamanavar Arputham seibavar
Munnanai Meethil kaatchi Thantharae -2

Aa ah AariAariRo Aa ah AariAariRaRo -2

2.Vallamai Ullavar
Nanmaiye seibavar
Thazhmaiyin Kolamaga Kondare- 2

Aa ah AariAariRo Aa ah AariAariRaRo -2

3.Aalosanai Kartharaam
Gnanikal Siranthavarai
Sasthirikal Avarai Paninthu Kondarae – 2

Aa ah AariAariRo Aa ah AariAariRaRo -2

Leave a Comment