ஆராதனைக்கு உரியவரே – Aaradhanaiku Uriyavarae

ஆரதனைக்கு உரியவரே – Aaradhanaiku Uriyavarae

ஆராதனைக்கு உரியவரே – Aaradhanaiku Uriyavarae

Lyrics:
ஆரதனைக்கு உரியவரே
உமக்கே ஆராதனை
எல்லா மகிமை
கனத்திற்கும் பாத்திரரே
உமக்கே ஆராதனை
ஆராதனை -2
உமக்கே ஆராதனை

1.நித்தியரே நிரந்தரமே
உமக்கே ஆராதனை
முடிவே இல்லாதவரே
உமக்கே ஆராதனை

2.பரிசுத்தரே பரம்பொருளே
உமக்கே ஆராதனை
என்னுள்ளில் இருப்பவரே
உமக்கே ஆராதனை -2 ஆராதனை

3.சேரக்கூடாத ஒளிதனிலே
வாசம் செய்பவரே
மனிதருள் கண்டிராதவர்
உமக்கே ஆராதனை -2 ஆராதனை

1 thought on “ஆராதனைக்கு உரியவரே – Aaradhanaiku Uriyavarae”

Leave a Comment