ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா-Aananthamae Jeyaa Jeyaa

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
அகமகிழ்ந்தனைவரும் பாடிடுவோம்
ஞானரட்சகர் நாதர் நமை – இந்த
நாள்வரை ஞாலமதினில் காத்தார் – புகழ்

1. சங்கு கனம் வளர் செங்கோலரசிவை
தளராதுள கிறிஸ்தானவராம்
எங்கள் ரட்சகரேசு நமை – வெகு
இரக்கங் கிருபையுடன் ரட்சித்ததால் – புகழ்

2. முந்து வருட மதனில் மனுடரில் வெகு
மோசகஸ்திகள் தனிலேயுழல
தந்து நமக்குயிருடையுணவும் – வெகு
தயவுடன் யேசு தற்காத்ததினால் – புகழ்

3. பஞ்சம்பசிக்கும் பட்டயத்துக்கும் வெகு கொடும்
பாழ் கொள்ளைநோய் விஷதோஷத்திற்கும்
தஞ்சரட்சகர் தவிர்த்து நமை – இத்
தரைதனில் குறைதணித் தாற்றியதால் – புகழ்

Aananthamae! Jeyaa! Jeyaa!
Akamakizhnthanaivarum Paatituvoem
Gnaanaratsakar Naathar Namai – Intha
Naalvarai Gnaalamathinil Kaaththaar – Pukazh

1. Sanku Kanam Valar Senkoelarasivai
Thalaraathula Kiristhaanavaraam
Enkal Ratsakaraesu Namai – Veku
Irakkan Kirupaiyutan Ratsiththathaal – Pukazh

2. Munthu Varuta Mathanil Manutaril Veku
Moesakasthikal Thanilaeyuzhala
Thanthu Namakkuyirutaiyunavum – Veku
Thayavutan Yaesu Tharkaaththathinaal – Pukazh

3. Pagnsampasikkum Pattayaththukkum Veku Kotum
Paazh Kollainoey Vishathoeshaththirkum
Thagnsaratsakar Thavirththu Namai – Ith
Tharaithanil Kuraithanith Thaarriyathaal – Pukazh

Leave a Comment