ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா-Aadhaaram Neer Thaan Aiyya

பல்லவி
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா,என்துரையே ,
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா.
அனுபல்லவி
சூதாம் உலகில் நான் தீதால் மயங்கையில்
சரணங்கள்
மாதா பிதாவெனைத் தீதாய் மதிக்கையில்
மற்றோர்க்கு பற்றேதையா,எளியன் மேல் ,
மற்றோர்க்கு பற்றேதையா ,எளியனுக்கு –
நாம் நாம் துணையென நயந்துரை சொன்னவர்
நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனை
நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனுக்கு –
கற்றோர் பெருமையே மற்றோர் அருமையே ,
வற்றா கிருபை நதியே ,என்பதியே ,
வற்றா கிருபை நதியே ; என்பதியே –
சோதனை யடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து
துக்கம் மிகுவேளையில், என் சுகிர்தமே ,
துக்கம் மிகுவேளையில் உன் தாசனுக்கு –
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
என் துறையே
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா – 2
1. சொத்தாம் உலகில் நான் தீதால் மையங்களில் – 2
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
என் துறையே
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
2. சோதனை அடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து – 2
துக்கம் மிகும் வேலையில் – என் சுகிர்தாமே
உம தாசனுக்கு ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
3. நாம் நாம் துணை என நயந்துறை சொன்னவர் – 2
நட்டாற்றில் விட்டார் ஐயா – தனியனாய்
தனியனுக்கு ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
4. கற்றோர் பெருமையே மற்றோர் அருமையை – 2
வற்ற க்ருபை நதியே – என் பதியே
என் பதியே ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா

Aadhaaram Neer Thaan Aiyya
En Duraiye
Aadharam Neer Thaan Aiyya
1. Sodhaam Ulagil Naan Theedhaal Mayangayil – 2
Aadhaaram Neer Thaan Aiyya
En Duraiye
Aadharam Neer Thaan Aiyya
2. Sodhanai Adarnthu VedhanaI Thodarnthu – 2
Thukkam Migum Velayil – En Sugirthamey
Um Dhasanuku Aadhaaram Neer Thaan Aiyya
3. Naam Naam Thunai Ena Nayandhurai Sonnavar – 2
Nataatril Vitaar Aiyya – Thaniyanai
Thaniyanuku Aadhaaram Neer Thaan Aiyya
4. Katror Perumaiye Matror Arumaiye – 2
Vatra Krubai Nathiye – En Padhiye
En Padhiye Aadhaaram Neer Thaan Aiyya

MEANING :

You are my source
O my Lord
You are my source
2. Those who lovingly praised and assured support
Abandoned your servant in the midst
To your servant, You are the source
3. When I endured temptations and unending grief
When I am in agony, You are my delight
To your servant, You are the source
4.You are the pride of scholars, You are my dearest
You are an everlasting river of grace – O my Groom
O my Groom, You are the source.

Leave a Comment